متأسفانه دولت رویکردی را در پیش گرفته که به تعطیلی واحدهای تولیدی و از بین رفتن توان ساخت داخل صنعت برق می انجامد؛ در این صنعت بدهی‌های گسترده دولت به بخش خصوصی داخلی باعث تضعیف و از بین رفتن شرکت‌های توانمند شده و متاسفانه در این شرایط دولت به جای حمایت از این شرکت‌ها، از رقیب‌های آنان حمایت می‌کند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo