تابلوهای کنترل

در این پروژه ها سیستم کنترلی شامل تعدادی درایو های AC و یک PLC مرکزی و یک Remote l/0 با حدود 250 ورودی و خروجی فیزیکی می باشد.

در سیستم مذکور تمامی درایوها، PLC و Remote l/0از طریق شبکه ProfiBus به هم متصل شده اند و پارامترهای درایوها و همچنین Setpoint ها و یا مقادیر لحظه ای درایوها( مثل جریان- سرعت و …)از طریق شبکه با سرعت 12M در اختیار سیستم کنترل قرار می گیرد.

در واقع این ارتباط بین درایوها و PLC مرکزی از طریق شبکه ProfiBus باعث کاهش هزینه سیم کشی، سادگی عیب یابی سیستم و همچنین افزایش دقت عملکرد آن شده است.

در این سیستم از یک OP-Panel جهت مانیتور کردن مقادیر و وارد نمودن Setpoint ها به سیستم بهره گیری شده است. در این OP-Panel با توجه به سطوح تعریف شده در سیستم اطلاعات اپراتوری در اختیار اپراتور است ولی تغییر پارامترهای حساس سیستم فقط از طریق کارشناسان قابل اعمال است. ساختار کلی سیستم در شکل نشان داده شده است.

منبع خبر: Tabarestan Tablo