تابلو های کنترل  MIMIC تابلو برقی می باشد که بیشتر برای نشان دادن عناصر فعال خط تولید و کنترل ارتباط آنها بصورت کاملا ملموس استفاده میگردد.

در این پروژه ها سیستم کنترلی شامل تعدادی درایو های AC و یک PLC مرکزی و یک Remote l/0 با حدود 250 ورودی و خروجی فیزیکی می باشد.

در سیستم مذکور تمامی درایوها، PLC و Remote l/0از طریق شبکه ProfiBus به هم متصل شده اند و پارامترهای درایوها و همچنین Setpoint ها و یا مقادیر لحظه ای درایوها( مثل جریان- سرعت و …)از طریق شبکه با سرعت 12M در اختیار سیستم کنترل قرار می گیرد.در واقع این ارتباط بین درایوها و PLC مرکزی از طریق شبکه ProfiBus باعث کاهش هزینه سیم کشی، سادگی عیب یابی سیستم و همچنین افزایش دقت عملکرد آن شده است.در این سیستم از یک OP-Panel جهت مانیتور کردن مقادیر و وارد نمودن Setpoint ها به سیستم بهره گیری شده است. در این OP-Panel با توجه به سطوح تعریف شده در سیستم اطلاعات اپراتوری در اختیار اپراتور است ولی تغییر پارامترهای حساس سیستم فقط از طریق کارشناسان قابل اعمال است.