نیروهای عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ موفق شدند دریک اقدام ضربتی درقالب مانور مدیریت بحران ضمن تامین برق مراکزحساس ،نسبت به آماده سازی حوزه های اخذرأی وساماندهی شبکه برقرسانی منطقه برق قدس اقدام کنند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo