سي ونهمين نشست بهبود بهره برداري شركتهاي توزيع با حضور معاون هماهنگي توزيع شركت توانير برگزار شد. دكتر حقي فام وضعيت ولتاژ را نبض مهندسي توزيع عنوان و بر اهميت نظارت بر وضعيت ولتاژ و ثبت آن در هنگام قرائت لوازم اندازه گيري تاكيد كرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo