در راستای طرح جهادی کاهش تلفات انرژی و به منظور کشف و شناسایی کنتورهای دستکاری شده، مانورهای عملیاتی جمع آوری برق های غیر مجاز به صورت منظم و گسترده ادامه دارد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo