در راستاي ترويج ورزش همگاني و ايجاد تعامل نزديك با همكاران شاغل در زيرمجموعه ي وزارت نيرو يكدوره مسابقات بدمينتون مابين هيئت ورزش صنعت آب وبرق استان زنجان با هيئت هاي ورزش صنعت آب وبرق استان يزد و اصفهان برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo