تصویر سیستم pass شرکت ABB برای پست های ترکیبی قابل مشاهده است. این مجموعه شامل CT-CB-PT-DSE در یک محفظه گازی بوده و مستقیم به ترانسفورماتور وصل می شود. سیستم pass برای فشرده سازی پست های فشار قوی و اشغال مساحت کمتری استفاده می شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo