این مصوبه براساس مستندات قانونی : مصوبه شماره ٣٧٠٧٣٢/١٠٠ مورخ ٨/٥/٩١ شورای اقتصاد،مواد٦١،٤٤و٦٢ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی،ماده٦٢ قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت،بندهای (الف)، (د)، (ه) و (ز) ماده ١ قانون تأسیس وزارت نیرو و مواد ٧ و١٢ قانون سازمان برق ایران ودر راستای اجرای وظایف قانونی وزارت نیرودرحوزه تجدیدپذیرهابه شرح زیرابلاغ گردیده است:

ردیف

نوع
فناوری

تعرفه
خرید تضمینی برق

(ریال بر
کیلووات ساعت)

١

زیست توده – لندفیل

٢٩٠٠

زیست توده – هضم بی هوازی

٣١٥٠

زیست توده – زباله سوز

٥٨٧٠

٢

مزرعه بادی با ظرفیت بیش از ٥٠
مگاوات

٤٠٦٠

مزرعه بادی با ظرفیت ٥٠ مگاوات و
کمتر

٤٩٧٠

بادی با ظرفیت ١ مگاوات و کمتر
(مختص مشترکین برق و محدود به ظرفیت انشعاب)

٥٩٣٠

٣

مزرعه خورشیدی با ظرفیت بیش از ١٠
مگاوات

٥٦٠٠

مزرعه خورشیدی با ظرفیت ١٠ مگاوات و
کمتر

٦٧٥٠

خورشیدی با ظرفیت ١٠٠ کیلووات و
کمتر(مختص مشترکین برق و محدود به ظرفیت انشعاب)

٨٧٣٠

خورشیدی با ظرفیت ٢٠ کیلووات و
کمتر(مختص مشترکین برق و محدود به ظرفیت انشعاب)

٩٧٧٠

٤

زمین گرمایی (شامل حفاری و تجهیزات)

٥٧٧٠

٥

توربین های انبساطی

١٨٠٠

٦

بازیافت تلفات در فرآیندهای صنعتی

٣٠٥٠

٧

برق آبی کوچک ١٠ مگاوات و کمتر

٣٧٠٠

٨

سایر انواع تجدیدپذیر و پاک بجز
نیروگاه های برق آبی

٤٨٧٣

همچنین در ادامه این مصوبه بندها و تبصره هایی نیز ذکر گردیده است که شامل موارد زیر می باشد:

 ١- قرارداد خرید تضمینی برق از نیروگاه های موضوع این ابلاغیه بجز نیروگاههای موضوع ردیف های ٦،٥و٧ برای یک دوره بیست ساله با تعرفه های یادشده منعقد می گردد که مبلغ تعرفه تا پایان دوره قرارداد مطابق تبصره «٣» ماده «٣» مصوبه شورای اقتصاد تعدیل می شود.

 تبصره ١: مبلغ تعرفه برای کلیه نیروگاه های موضوع این بند بجز نیروگاه های بادی موضوع ردیف ٢، از ابتدای ده ساله دوم تا پایان دوره قرارداد بعد از تعدیل قیمت سالانه در عدد هفت دهم ضرب می شود.

تبصره ٢: مبلغ تعرفه برای نیروگاه های بادی که در دوره ده ساله اول دارای ضریب تولید ٤٠ درصد و بیشتر باشند از ابتدای دوره ده ساله دوم تا پایان قرارداد در عدد چهار دهم و برای نیروگاه های با ضریب تولید کمتر از ٢٠ درصد در عدد ١ و برای نیروگاه های با ضریب تولید از ٢٠ درصد تا ٤٠ درصد در عددی متناسب ضرب می شود.

 ٢- دوره قرارداد خرید تضمینی برق از نیروگاه های موضوع ردیف های ٦،٥و٧ معادل ده سال با تعرفه های یاد شده تعیین می گردد که مبلغ تعرفه تا پایان دوره قرارداد مطابق تبصره«٣» ماده «٣» مصوبه شورای اقتصاد تعدیل می شود.

٣- برای نیروگاه های متصل به شبکه توزیع، موضوع ماده«٤» مصوبه شورای اقتصاد، ١٤٨ ریال بر کیلووات ساعت به عنوان نرخ خدمات انتقال به مبالغ فوق الذکر افزوده می گردد.

٤- پس ازپایان دوره خرید تضمینی، سرمایه گذار مجاز به فروش برق در داخل کشور در قالب قرارداد دوجانبه، بورس انرژی، بازار برق و یا هر قالب مورد تایید وزارت نیرو خواهد بود. صادرات برق نیروگاه های موضوع این مصوبه منوط به در یافت مجوز جداگانه خواهد بود.

٥- به منظور حمایت از بومی سازی و ساخت داخل نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک، نرخ خرید از واحدهایی که با تجهیزات برخوردار از دانش فنی، طراحی و ساخت داخل احداث می شوند. حداکثر تا ١٥ درصد متناسباً افزایش می یابد. سازمان انرژی های نوایران (سانا) موظف است جداول وزنی مربوطه رابه تفکیک اجزا و فناوری تعیین و اعلام نماید.

٦- در صورت انتفاع سرمایه گذاران از کمک های بلاعوض دولتی در احداث نیروگاه موضوع قرارداد خرید تضمینی برق، تعرفه خرید تضمینی برق آنها برای اجتناب از احتساب مضاعف متناسباً اصلاح خواهد شد.

٧- نرخ های موضوع این مصوبه برای قراردادهایی اعمال می شود که نیروگاه موضوع قرارداد طی حداکثر ١٨ ماه از زمان عقد قرارداد به بهره برداری تجاری برسد. برای نیروگاه های زمین گرمایی و زیست توده این مدت تا ٩ ماه قابل افزایش است. در صورت تأخیر در بهره برداری تجاری، آخرین نرخ مصوب وزارت نیرو در زمان شروع بهره برداری تجاری از نیروگاه ملاک عمل برای دوره باقیمانده قرارداد خواهد بود.

٨- وزارت نیرو سیاست کاهش تعرفه های تضمینی خرید برق از منابع تجدیدپذیر و پاک بصورت متناسب با افزایش ظرفیت های منصوبه در کشور را دنبال می کند. سازمان انرژی های نو ایران (سانا) موظف به رعایت این سیاست در تهیه پیش نویس تعرفه در سالهای آتی است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo