طي مراسمي با حضور مديرعامل شركت توانير، مدير كل های جدید دفتر فني و مهندسي توزيع، دفتر برنامه ريزي توزيع، دفتر مديريت مصرف و خدمات مشتركين و همچنین مجري طرح كاهش تلفات توانير معرفي و منصوب شدند. کردی گفت: اصل جابه جايي مديران را براي سازمان مفيد، مؤثر و سازنده عنوان كرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo