نخستین نشست ماموران قرائت کنتور و وصول مطالبات با مدیر عامل شرکت توزیع برق استان برگزار شد. از ;احمد رضا رضوانی;، ;سعید ملکی; ، ;حسن اربابی; و ;سعید درستکار; چهار مامور قرائت عادی، دیماندی و وصول مطالبات به عنوان ماموران نمونه تقدیر شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo