آدرس کارخانه :

کرج، جاده قزلحصار، خیابان اکسیژن، پلاک 3

تلفن:

5303 3425 026

9303 3330 026

09201612893 – 09120481684   -09120481659 -09120440891

ایمیل :

Info@TabarestanTablo.com

Tabarestan_Tablo@yahoo.com

آدرس تلگرام: https://t.me/TabarestanTabloco

وب سایت: www.tabarestantablo.com


آدرس کارخانه با استفاده از <<نشان>>