آدرس:

کرج، جاده قزلحصار، خیابان اکسیژن، پلاک 3

تلفن:

5303 3425 026

9303 3330 026

09120481684   -09120481659

ایمیل : Info@TabarestanTablo.com ، Tabarestan_Tablo@yahoo.com

آدرس تلگرام: https://t.me/TabarestanTabloco

وب سایت: www.tabarestantablo.com