حمید چیت چیان در آیین پایانی ششمین کنفرانس نیروگاه های حرارتی ایران در دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: به مپنا چند توصیه مهم دارم که می تواند راهگشای این شرکت در دوران پساتحریم باشد. مپنا نباید خودش نیز نیروگاه داری کرده و به بهره بردای هم بپردازد بلکه باید فقط روی ساخت و تجهیز نیروگاه متمرکز شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo