محققان دانشگاه بریستول انگلیس با نمونه ادرار انسان ،توانسته اند بطور مستقیم برق تولید کنند. کار تحقیقاتی و آزمایشگاهی این پروژه به اتمام رسیده و قرار است برای اولین اقدام ،نمونه طرح عملیاتی این روش تا چند ماه دیگر آماده گردد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo