استاندارد شرایط محیطی تابلو برق فشار ضعیف:


استاندارد دماي محیط نصب تابلو برق فشار ضعیف در داخل:
براي این نوع اندازه گیري بایستی میانگین دماي محیط مورد نظر در یک شبانه روز در حالت عادي و نرمال
بیشتر از35درجه سانتی گراد نباشد)حداکثر تا40درجه سانتی گراد و حداقل تا منفی5درجه مجاز میباشد(
استاندارد رطوبت هوابراي نصب تابلوبرق فشار ضعیف در داخل:
در مکان هایی که رطوبت نسبی میباشد رطوبت هوا نباید در دماي حداکثر که40درجه سانتی گراد
میباشد از50درصد بیشتر شود اما در دماي پایینتر مشکلی را به وجود نمیآورد
به طور مثال رطوبت90در صد در دماي20درجه سانتی گراد مشکلی را به وجود نخواهد آورد .
استاندارد دماي محیط نصب تابلو برق فشار ضعیف در فضاي خارج :
دماي محیط در یک شبانه روز باید به صورت نرمال بیش از35درجه سانتی گراد نباشد ودر بیشترین
حالتدماي40درجه سانتی گرادو در کمترین حالت منفی25درجه در آب و هواي معتدل ودر آب
وهواي سرد شمالی منفی50درجه سانتی گراد میباشد.
استاندارد رطوبت هوا براي نصب تابلو برق فشار ضعیف در فضاي خارج:
رطوبت میتواند به100درصد نیز برسد به شرط وجوددرجه حرارت در کمترین حالت خود یعنی25
درجه سانتی گراد
استاندارد درجه آلودگی در تابلو برق فشار ضعیف:
این بخش به چهار درجه تقسیم بندي میشود:
درجه اول :آلودگی هوا یا رسانا وجود نداشته و یا آلودگی از نوع خشک باشد
درجه دوم :آلودگی از نوع خشک باشد اما با وجود رطوبت تبدیل به هادي یا همان رسانا شود
درجه سوم:آلودگی از جنسهادي یا رسانا وجود داشته باشد اما به شکل موقتی باشد)طبق استاندارد
سوییچ گیر هاي فشار ضعیف در این درجه از آلودگی مورد استفاده قرار میگیرند (
درجه چهارم :آلودگی از نوع هادي به صورت دائمی وجود داشته باشد.
استاندارد ارتفاع از سطح دریا در نصب تابلو برق فشار ضعیف:
طبق این استاندارد ارتفاع نصب تابلو برق از سطح دریا نباید بیشتر از2کیلومتر باشد
دلیل این امر نیز دو تاثیر بسیار مهم میباشد که با توجهبه ارتفاع از سطح دریا در عملکرد تابلو برق
هاي فشار ضعیف میگذارد که عبارتند از کاهش انتقال حرارت از تاسیسات الکتریکی با توجه به رقیقشدن هوا هم چنین کاهش چگالی هوا منجر به کاهش دي الکتریک هوا شده که خود باعث ایجاد
شکست عایقی میشود

استاندارد شرایط محیطیتابلو برق فشار متوسط :


استاندارد دماي محیط نصب تابلو برق فشار متوسط در داخل:
دماي محیط در یک شبانه روز به صورت میانگین در حالت نرمال و عادي نباید بیشتر از35درجه
سانتیگراد شود در بیشترین حالت نباید از40درجه سانتیگراد فزونی پیدانماید در کمترین حالت با
توجه به اینکه سه نوع کلاس منفی5و منفی15و منفی25وجود دارد دما نباید به ترتیب از منفی5
درجه و منفی15درجه و منفی25درجه کمتر شود.
:استاندارد رطوبت محیط نصب تابلو برق فشار متوسط در داخل
رطوبت هوا نباید از95درصدبیشتر شده و همچنین نباید رطوبت هوا در مدت یک ماه بیشتر از90
درصد باشد
درجه آلودگی:
در فضاي داخلی هواي محیط نباید با گرد و خاك و همچنین ترکیب مواد فاسد کننده و یا خورنده و یا
همچنین قابل اشتعال همراه باشد
استاندارد ارتفاع از سطح دریا در نصب تابلو برق فشار متوسط :
ارتفاع این نوع تابلو برقها نباید بیشتر از یک کیلومتر باشد.

تابلو برق صنعتی تابلوهای فشار ضعیف ثابت و مدولار LV تا 7200A تابلوهای کنترل MIMIC طبرستان تابلو