تیر برقی که به عنوان پایه برای ساخت لانه از سوی لک لکها انتخاب شده بود با نگاه ویژیه مسئولین توزیع برق مریوان با اینکه به پایان عمر کاری خود رسیده بود و باید جای خود را به تیر های سیمانی می داد در جای خود باقی ماند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo