یک فعال بخش خصوصی گفت: جلوگیری از حضور خارجی ها در بازار برق ایران به نوعی «نقض غرض» خواهد بود و نمی توان از یک سو خواهان حضور آنان در کشور بود و از سوی دیگر مانع فعالیت آنان در بخش نیروگاهی شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo