شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با ارسال جوابیه ای به برق نیوز در خصوص انتشار خبری با عنوان ;قطع برق مجموعه ورزشی شهرستان اراک; توضیحاتی را در این خصوص ارائه کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo