وزیر نیرو و معاون برقی اش به اساتید دانشگاهی اعتماد کردند و به آنها اختیارات قابل توجهی دادند. اساتیدی که یک شبه سکان مدیریت افراد برقی با سابقه بالای اجرایی را در دست گرفتند. در جاهایی این تغییرات منشا اثرات خوبی بود اما از سوی صنعت برق پذیرفته نشد. باید مدیریت هر قشر را به نخبگان همان قشر سپرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo