محمودرضا حقی فام معاون هماهنگی شرکت توزیع توانیر گفت: برجام دربردارنده دو پیامد مثبت برای این بخش بود نخست آنکه دسترسی به منابع مالی و جذب سرمایه گذاری در صنعت برق ایران را امکان پذیر ساخت و دیگر آنکه امکان استفاده از برخی از نرم افزارها و سخت افزارها در سطح بین المللی به وجود آمد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo