شرکت طبرستان تابلو آریا خط مشي كيفيت خود را در خصوص تولید و فروش تابلو برق و ارائه خدمات پس از فروش ، متناسب با اهداف كيفيت و در راستای بهبود مستمر سيستم مدیریت كيفيت

2015 : 9001 ISO و رسيدگي به شکایات 2014 : 10002 ISO با توجه به سه حوزه
1-مشتریان 2 – كاركنان 3 -فرآیندها ، از طریق ارسال فرم های مربوطه توسط شما عزیزان ، خدمات بهتری را ارائه کرده و با یاری شما عزیزان، نقاط ضعف خود را بررسی و در جهت تعالی و رضایتمندی مشتریان ، خود را تقویت نماید .

از اینکه صبورانه در کنار ما هستید سپاسگزاریم.