یکی از خوانندگان برق نیوز: قانون شركت توزيع بر اين اساس است كه با مدرك ديپلم و با سابقه 10 سال، با مدرك فوق ديپلم با سابقه 8 سال و با ليسانس با سابقه 5 سال تبديل وضعيت صورت ميگيرد.طبق همين قانون هر ساله تعداد واجد شرايط جذب شركت شده اند ولي متاسفانه تا به حال هيچ يك از مسئولين پاسخگوي ما نبوده اند و هر بار با ماده تبصره هاي شخصي وضعيت ما را مشخص نكرده اند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo