توزیع برق مرکزی موفق به کسب رتبه اول در ارزیابی عملکرد وزارت نیرو در سال 94 و ; دستگاه برتر استانی; در سطح دستگاهی جشنواره شهید رجایی، درشرکت های زیرمجموعه بخش برق و انرژی شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo