با توجه به اهمیت تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار، مقرر شد دوره ای فنی با سرفصل های مشابه دوره قبل برای شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد شرکت برگزار شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo