وزير نفت با بيان اين که زيمنس يکي از بازيگران اصلي برق و ماشينهاي دوار در جهان است، گفت: ايران مي‌تواند با همکاري زيمنس به قطب ساخت و صادرات تجهيزات بدل شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo