مدير دفتر برنامه ريزي نيروي انساني و آموزش شركت برق منطقه اي خوزستان گفت: سامانه فراگير آموزش با هدف ارايه كليه برنامه هاي آموزشي و خدمات ديگر در اين شركت نصب و راه اندازي شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo