1. فرودگاه بین المللی پیام
 2. فرودگاه بین المللی شهرکرد
 3. پروژه ایستگاه مترو T6
 4. پروژه ایستگاه مترو بیمه
 5. پروژه ایستگاه مترو R4
 6. پروژه ایستگاه مترو S6
 7. پروژه ایستگاه مترو R6
 8. پروژه ایستگاه مترو R7
 9. پروژه ایستگاه مترو توحید
 10. پروژه ایستگاه مترو شهید باقری
 11. شرکت فرامد سازه پارت (مترو)
 12. پروژه ایستگاه مترو میدان صنعت
 13. شرکت تراخیت (مترو)
 14. پایانه فتح آباد (مترو)