مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز گفت: تأمین و مصرف انرژی و ارتباط آن با محیط زیست و نقش متقابل آن‌ها بر یکدیگر از موضوعات مهم قرن هستند و محیط زیست و مصرف انرژی در رویارویی و تعادل مؤثر و معنی دار با یکدیگر هستند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo