در چارت جديد بحث توليد پراكنده، تجارت خارجي، برق روستايي و دفتر بررسيهاي مالي و بازرگاني و امور مرتبط با بازرسي و ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات از جايگاه مشخص تر و باثبات تري برخوردار شده است. چارت مناسبي براي شركت توانير تهيه شد و مشكلات برطرف شده است. معاونت انتقال در چارت جديد شركت توانير اضافه شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo