سرویس علمی برق نیوز: نگرانی های ناشی از
افزایش وقوع حوادث طبیعی و همچنین افزایش نقاط دسترسی برای اقدامات
خرابکارانه سبب شده تا در سال های اخیر مفهوم تاب آوری در سیستم های قدرت
بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

تاب آوری با مفاهیم دیگری مانند قابلیت اطمینان و استقامت در سیستم های قدرت تفاوت هایی دارد که به آن پرداخته خواهد شد.

این
سخنرانی توسط دکتر فرخ امینی فر استاد دانشگاه تهران و از چهره های علمی
برقی ایران 27 مهرماه 95 در پژوهشگاه نیرو ارائه می گردد. شرکت در جلسه
برای عموم آزاد است.

سخنرانی علمی

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo