در اين مقاله به ارائه يک سيستم کنترلي مناسب جهت مديريت انرژي در سيستم توليد پراکنده باد با واحد ذخيره کننده ي باتري و پيل سوختي پرداخته شده است. ابتدا به مدلسازي ديناميکي مناسب از اجزاي اين سيستم مبادرت شده و سپس سيستم کنترلي پيشنهاد شده که مبتني بر روش کلاسيک مي باشد ارائه ميگردد .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo