پوری حسینی گفت: در وزارت نیرو یکی از چالش های قدیمی ما قیمت تکلیفی برق است و در ۲ و نیم سال گذشته حریف این مشکل نشدیم بنابراین شرکت های توزیع برق و گاز قابل واگذاری نیستند. نیروگاه شهید رجایی قزوین با ارزش بیش از سه هزار میلیارد تومان و 15 نیروگاه دیگر با ارزش 20 هزار میلیارد تومان در لیست واگذاری ها قرار گرفتند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo