بخش برق با متوسط راندمان 37 درصد نيروگاه‌هاي حرارتي از وضعيت مناسبي برخوردار نيست، لذا با توجه به اين وضعيت، صادرات برق توجيه اقتصادي نخواهد داشت. اين نظر كارشناسان دفتر مطالعات انرژي و صنعت و معدن مركز پژوهش‌های مجلس است كه با محاسبات راندمان نيروگاه‌ها معتقدند براي انجام صادرات برق بايد علاوه بر افزايش راندمان، قيمت گاز نيز متناظر با اين راندمان تعيين شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo