طي مراسمي از ۱۱۳ كارمند نمونه و ۳ پيشكسوت شركت توزيع نيروي برق شيراز تجليل شد. صحرائيان گفت: تلفات در دوسال گذشته از ۱۷.۴۸ درصد به ۱۱.۵۱ درصد و روند نصب کنتور از ۱۴ روز به ۳ روز كاهش يافته است. توزیع شیراز طي ۲ سال گذشته تعداد پست‌هاي سازماني را از ۷۳۵ پست به ۵۳۵ پست كاهش داده است. توزيع نيروي برق شيراز را در افتتاح پروژه‌ها ركورد دار است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo