به دليل عدم توسعه نيروگاهها، تابستان سال آتي، شرايط بسيار خاصي در پيش رو خواهيم داشت كه مجموعه ما همچنان بايد بتواند براي پيك بالاي سال آينده و پايداري شبكه، خود را آمده كند. طرح ملي كاهش تلفات انرژي براي ما بسيار مهم مي باشد و بايد تلاش كنيم علاوه بر حفظ وضع موجود نسبت به كاهش بيش از پيش تلفات چه فني و چه غير فني اقامات مستمر و گسترده اي انجام داده وهمچنان جزو برنامه هاي مهم ما در سال 1395 قرار گيرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo