یکی از اقدامات انجام شده در سال جاري در زمينه سرمايه گذاري جهت توسعه و اصلاح شهرستان هاي جنوبي استان، تصويب طرح جامع كاهش تلفات رودبار جنوب در سال 94 با اعتبار 20 ميليارد ريال وتصويب طرح جامع كاهش تلفات جيرفت در سال 95 با اعتبار 100 ميليارد ريال بوده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo