وزارت نیرو در سال 95 که می تواند سال خروج از رکود برای صنعت برق باشد اعتقادی به تولیدات داخلی و ملی نداشته و بیش از آنکه در پی فراهم کردن شرایط حضور و استفاده از شرکت های داخلی صنعت برق باشد در پی واگذاری مناقصات و پروژه های برقی ایران به شرکت های خارجی است. وزارت نیرو در پی پهن کردن فرش قرمز برای شرکت های خارجی است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo