در این فیلم با شلیک به اجزای پست های فوق توزیع از راه دور و بدون آنکه تجهیزات مورد نظر بی برق شوند روغن کاری و روانکاری تجهیزات بیرونی انجام می شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo