اولويت تعويض کنتورهاي هوشمند، با مشترکين پرمصرف و ديماندي و بالاي 30 کيلووات است که اينکار آغاز شده و در قالب طرح فهام ادامه دارد و طبق برنامه ريزي انجام شده، در سالجاري کنتور 50 هزار حلقه چاه کشاورزي به کنتور هوشمند تبديل شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo