مرحوم مهدی محبی آدینه از نیروهای تحت پوشش پیمانکار شبکه برق دزفول بوده که بعد از لغو مجوز خاموشی و بی برقی شبکه، پیمانکار مربوطه بدون هیچ هماهنگی و در نظر گرفتن وضعیت شبکه برق، نیروی سیمبان خود را مامور انجام کار بر روی شبکه می نماید و در اثر این بی احتیاطی وی دچار برق گرفتگی می شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo