تصوير خياباني طولاني و وسيع كه از ابتد‌‌ا تا انتهاي آن د‌‌ر خاموشي مطلق قرار د‌‌ارد‌‌، تصويري است كه حتي د‌‌ر طول نيمه شب‌ها نيز به واسطه روشن بود‌‌ن چراغ‌ها د‌‌ر خيابان و نور بعضي مغازه‌ها، قابل صيد‌‌ كرد‌‌ن نيست.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo