عضو كميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينكه نامه رسيدگي خارج از نوبت طرح یکسان سازی حقوق و مزایاي اپراتورهاي برق در صحن علني گرفته شده است گفت كه اين طرح در همين دوره مجلس تعيين تكليف خواهد شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo