شاید اشتباه نباشد اگر بگوییم جنبش روشنایی زمینه پیروزی محقق بر رقیب دیرینه اش یعنی خلیلی را فراهم کرد و اینک بازی رقابت دو رهبر سیاسی با حساب یک بر یک به پیش می‌رود. اینکه دولت تا چه اندازه به تطبیق این پروژه مصمم است و چه زمانی برق به بامیان می‌رسد مسائل جداگانه است. اکنون می‌توان گفت که محقق برق گرفت اما خلیلی را برق گرفت.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo