علي آبادي گفت: چون صنعت برق به تحريم وابسته نيست در اين شرايط مي تواند روي پاي خود بايستد چون مشکل اين صنعت نبود پول نيست ، نبود تضمين درست به سرمايه گذار است. دولت بيش از 7 هزار ميليارد تومان به مپنا بدهکار است. با پرداخت این بدهی 17 واحد نيروگاه بخار هر کدام به ظرفيت 160 مگاوات بدون سوخت وارد مدار خواهد شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo