چرا باید تعرفه برق شهرهایی که حتی نیمی از گرمای راسک را ندارند و از نظر امکانات مالی در حد بسیار خوبی هستند به صورت نیم بها محاسبه شود اما تعرفه برق این شهرستان که در طول سال هیچ گاه دمای هوای کمتر از 30درجه ندارد، باید به صورت عادی محاسبه شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo