مجموع انرژی صرفه‌جویی حاصل ‌شده از محل مدیریت مصرف صنایع در کشور در بازه زمانی اوج بار سال 94 معادل 86 هزار مگاوات‌ساعت و بیش از دو برابر میزان مدیریت شده در سال 93 بوده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo