مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز هدف از انجام ممیزی را بررسی وضعیت یکپارچگی و انسجام عملکرد شرکت از نظر سیستم های مدیریتی و حصول اطمینان از توانایی برآورده کردن نیازهای مشترکین، مقامات محلی و همچنین وضعیت به کار گیری ضوابط ابلاغی وزارت نیرو و شرکت توانیر, عنوان کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo