از نظر نقدینگی در رابطه با بحث پژوهش دچار مشکل هستیم ولی اگر به لحاظ قانونی و زیرساختی شرایطی فراهم شود می توان به توسعه در بخش تحقیق و پژوهش امیدوار بود و این امر منوط به گشایش منابع مالی است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo