واحد مهندسی فروش :

تیم مهندسی فروش که متشکل از کارشناسان با تجربه  است ابتدا درخواست (سفارش ) مشتری را به صورت کتبی یا شفاهی مطابق رویه سازمان مربوطه دریافت مینماید و پیش فاکتور در مرحله اول صادر میگردد.

مهمترین فعالیت این واحد:

-آرشیو مدارک و مستندات مربوط به پروژه ها

-تهیه لیست قطعات مورد نیاز پروژه و تهیه سایر مدارک مورد نیاز پروژه و پیگیری مراحل ساخت تابلو ها تا زمان تحویل

-نظارت بر انجام آزمون ها ی نوعی و روتین