بیش از دو هزار و سیصدنفر از کابران برق نیوز که از فعالان بخش خصوصی و دولتی صنعت برق هستند در نظرسنجی عملکرد سه ساله وزارت نیرو در بخش برق شرکت کردند. بر اساس نتایج دریافتی حدودا 62 درصد کابران عملکرد وزارت نیرو را ضعیف، بیش از 20 درصد عادی و بیش از 17 درصد خوب ارزیابی کرده اند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo