به گزارش برق نیوز, سابا به منظور هم افزایی و هماهنگی جهت تدوین مطلوب استانداردهای مصرف انرژی درالکترو موتورهای تک فازو سه فاز و   BLDC   اقدام به برگزاری یک نشست درزمینه بازنگری استاندارد الکتروموتورهای سه فاز،تک فازدرتاریخ 5 خردادماه سالجاری نمود.

این گزارش می افزاید: اعضای این کمیته متشکل ازاساتید دانشگاهها،نمایندگان کارخانجات تولیدکننده الکتروموتور ،کارشناسان مرتبط با تدوین استانداردها و الکتروموتورها می باشند.

شایان ذکراست: الکترو موتورها بیش از60 درصد از مصرف انرژی الکتریکی بخش صنعت رابه خود اختصاص می دهند ویکی ازمهم ترین تجهیزات الکتریکی درصنایع و ساختمانها می باشد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo